OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE DRÓG WODNYCH I ŚLUZ.

Korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz korzystanie ze śluz lub pochylni jest odpłatne i uregulowane na mocy ustawy przez „Prawo wodne” Dział VI „Zarządzanie zasobami wodnymi” Rozdział 5 „Instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami”.
 
Art. 143. Należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz     urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych, zwane dalej "należnościami", uiszcza się za:
  1. żeglugę oraz przewóz ludzi lub towarów
    obiektami pływającymi,
  2. holowanie lub spław drewna,
  3. korzystanie ze śluz lub pochylni.
Art. 144. pkt 1. Z uiszczania należności zwolnione są:
  1. łodzie sportowo-turystyczne i inne małe statki (do 15 ton nośności); zwolnienie nie dotyczy należności za korzystanie ze śluz lub pochylni
Art. 150. pkt 1. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia:

      2. stawki należności  

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 30 listopada 2015 r
w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni, na rok 2016

5.   stawki należności za korzystanie ze śluz lub pochylni wynoszą:
b. za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów, za każdy obiekt pływający:
  • w godzinach od 7.00 do 16.00 —   7,24 zł
  • w godzinach od 16.00 do 7.00 — 14,48 zł
c.  z za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy obiekt pływający:
  • w godzinach od 7.00 do 16.00 — 4,08 zł
  • w godzinach od 16.00 do 7.00 — 8,16 zł
Monitor Polski poz. 1187 z dnia 3.12.2015

USTAWA

z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019).)